APE3: Mitkä ovat opettajan velvollisuudet ja oikeudet?

Mistä löydän opettajan työtä koskevaa pätevää ja olennaista oikeudellista tietoa?

Opettajilla on valtavasti erilaisia vastuita, joita rajoittavat erilaiset lait, asetukset ja säädökset. Opettajan tuntisi lainsäädäntö, mutta myös seurata ahkerasti lainsäädännön muutoksia.

Seuraavista tietolähteistä saa tietoa ammatillisen opettajan työtä koskevasta lainsäädännöstä:
- finlex.fi
- opetus- ja kulttuuriministeriö
- oaj
- opetushallitus
- Operight

Hyviä linkkejä:
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
Ammattikorkeakoululaki   http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932
Tekijänoikeuslaki   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Perustuslaki  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Hallintolaki, luku 2  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Miten hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen näkyy opettajan käytännön työssä?

Hyvä hallintotapa perustuu perustuslakiin ja hallintolain lukuun 2. Opettajat ovat virkasuhteessa, joka tarkoittaa sitä että he käyttävät työssään julkista valtaa.

Perustuslaissa todetaan:

- julkisen vallan käyttö perustuu lakiin ja kaikessa julkisessa
toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia

- jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti
ja ilman viivytyksiä lain mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa tai muussa muussa viranomaisessa sekä
saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi

Hallintolain luvussa 2 säädetään hyvän hallinnon perusteista:

6 § Hallinnon oikeusperiaatteet

"Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia."

Opettajan käytännön työtä ajatellen tämä tarkoittaa, että opettajan tulee kohdella opiskelijoita tasapuolisesti. Opettaja on "valtasuhteessa" oppilaaseen nähden, ja tätä valtaa ei saa käyttää väärin tai muihin kuin opiskelun vaatimiin tarkoituksiin.

7 § Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

"Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti."

Opettajan täytyy olla opiskelijan käytettävissä ja tavoitettavissa, ja tiedottaa opiskelijalle miten häneen saa yhteyden, mitä viestintäkanavia käyttäen.

8 § Neuvonta

"Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta."

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Opettaja on siis velvollinen auttamaan ja neuvomaan opiskelijaa, ja jos hän ei osaa jossain asiassa auttaa, tulee opastaa opiskelija mistä apua saa ja miten.

9 § Hyvän kielenkäytön vaatimus

"Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista."

Tämä oli mielenkiintoinen kohta. Otimme omassa opetustuokiossamme esiin sen, että opettaja ei voi käyttää epäsopivaa kieltä, ja että myös huumori voi olla vaarallista. Itse voisin kuvitella ammatillisena opettajan turvautuvan useinkin huumoriin, sen avulla on joskus helpompi käsitellä asioita. Mutta on kuitenkin hyvä tiedostaa, että oppilaat on tunnettava, jotta tietää minkälaista kieltä ja viestintää voi käyttää.

10 § Viranomaisten yhteistyö

"Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä.

Viranomaisten välisestä virka-avusta säädetään erikseen."

Opettajat ovat siis velvollisia auttamaan toisiaan.

Usealle opettajalle saattaa nämä kaikki käsitteet olla vieraita. Koska opetus-alalla on paljon epäpätevää henkilökuntaa pätevien tekijöiden puuttuessa, en voi olla tässä kohtaa pohtimatta, tuntevatko kaikki alalla toimivat opettajat tätä lainsäädäntöä, sitä, mihin kaikkeen virkasuhde velvoittaa, ja kuinka paljon vastuuta se sisältää? Jos en opiskelisi näitä ammattipedagogisia opintoja, en todellakaan tietäisi näin laajasti, mitä tuo opettajan virkavastuu tarkoittaa.

Hyväksi lukemiseksi sopii Markku Poutalan valta ja vastuu (PS-Kustannus 2010). Poutala tuo kirjassaan esiin vastuita lähinnä perusopetuksen kautta, mutta käsittelee asiaa laajasti esimerkein, jotka sopivat myös ammatilliseen ympäristöön. Poutala mainitsee kirjassaan mm. muuttuvan toimintaympäristön. Enää ei olle perinteisesti luokkaympäristössä, vaan opiskelijat astuvat ulos kouluista ulkomaailmaan. Ja varsinkin ammatillisessa koulutuksessa ollaan esim. työharjoitteluissa, jolloin opettajan vastuu oppilaistaan ulottuu paljon laajemmalla kuin luokkatilaan.

Sen lisäksi että opettaja tuntee oman vastuunsa, ja lait jotka siihen velvoittavat, on hyvä muistaa opettajan sijoittuminen koulutuskoneistoon. Opettaja ei siis yksin kanna vastuuta, vastuussa on oppilaitoksen rehtori, ja viime kädessä myös koulutuksen järjestäjä (koulu, oppilaitos, lautakunta, sivistysvirasto tms.?

Poutalan kirjassa oli otettu esille myös muiden koulussa työskentelevien vastuu ja rooli (jotka eivät ole virkasuhteessa). Pohdin erityisesti omaa rooliani tämän hetkisessä työssä, ja myös sitä, miten taloudellisen tilanteen tuomat säästöt vaikuttavat oppilaitosten turvallisuuteen. Perusopetuksen puolella on jouduttu karsimaan henkilöstöstä, jotka ovat normaalisti huolehtineet koulun turvallisuudesta, esimerkiksi valvoneet koulutiloja ja ilmoittaneet häiriökäyttäytymisestä (kuten kouluisännät). Yhä enemmän taloudelliset säästöt ajavat kouluja ja oppilaitoksia siihen tilanteeseen, että resurssit eivät välttämättä riitä riittävän turvallisen ympäristön ylläpitämiseen. Pohdin, mitä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa, onko vastuu opettajilla, rehtorilla, oppilaitoksella?

Miten huolehdin opiskeluympäristön turvallisuudesta opettajan työssä?

Varsinkin ammatillisen opettajan työssä on paljon tilanteita, jolloin täytyy kiinnittää huomiota ympäristön turvallisuuteen. Ammatillinen opettaja on vastuussa oppilaistaan ja heidän turvallisuudestaan.

Olen koulutukseltani merkonomi ja tradenomi, ja ammatillisena opettajan hakeudun liiketalouden alalle. Omassa työssäni ei olla oppilaitoksessa ympäristössä, joka aiheuttaa erityisesti vaaratilanteita. Liiketalouden opiskelijat eivät käsittele vaarallisia koneita tai kemikaaleja. Riskit eivät siis yleisesti liity fyysiseen turvallisuuteen. Silti yleisesti ammatillisen opettajan on hyvä tietää, miten esimerkiksi toimia vaara- tai uhkatilanteessa, tai mitkä ovat esimerkiksi opettajan vastuut, kun opiskelija on koulun ulkopuolella työharjoittelussa. Näihin ammatillisen opettajan on hyvä perehtyä, ja hakea tietoa esimerkiksi:

- laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
- ammattikorkeakoululaki
- työturvallisuuslaki
- vahingonkorvauslaki

Miten otan huomioon salassapitosäädökset ja tietosuojan opettajan työssä?
Oppilaitokset ovat julkisia laitoksia, joiden toiminta on julkista. Salassapitosäädökset kuitenkin rajoittavat tätä julkisuusperiaatetta, ja opettajan onkin oltava hyvin perillä siitä, minkälaisia tietoja hän voi käsitellä ja miten. Olen omassa työssäni tällä hetkellä koulussa työssä, ja käsittelen päivittäin oppilaiden tietoja, ja olen hyvin tietoinen siitä, minkälaisia tietoja oppilaista saa luovuttaa ja kenelle.

Hyvä tietolähde:

Henkilötietolaki   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Pohdintoja opetustuokioista


Päätimme toteuttaa ensimmäisen opetustuokion niin, että Lasse ja Tanja hoitavat suullisen osuuden, meidän muiden tuuratessa tarvittaessa. Mielestämme oli selkeämpää niin kaksi hoitaa, emmekä ala pilkkomaan opetusta neljälle ihmiselle. Jokaisella on kuitenkin oma tyylinsä ja tapansa (Lassea lainaten), rakentaa oma "tarinansa" asian ympärille. Laki-Tuutorilta tuli hyvää palautetta, mielestäni toimme hyvin hyvän hallintotavan opettajan käytännön työhön. Kaikki ryhmät olivat onnistuneet mielestäni hyvin, hyvää oli vuorovaikutteisuus monessa esityksessä. Ennakkotehtävän tiedottaminen ei sujunut niin hyvin kuin piti, koska olimme lukeneet ryhmän tehtävät huolimattomasti. Opetustuokio oli kuitenkin hyvä oppimiskokemus, josta opimme myöhempiä istuntoja varten.