AP6-tehtävänä oli haastatalla oman alan ammatillista opettajaa, ja tuoda käytännön esimerkein esille, miten opiskelijoita akivoidaan.

Haastattelin tehtävääni Raisa Varstaa, joka työskentelee Metropolia ammattikorkeakoulussa liiketalouden linjalla lehtorina. Raisa opettaa markkinointia. Keskustelimme ensin opiskelijoiden aktivoimisesta, miten hän ammatillisena opettajana aktivoi opiskelijoita. Raisa kertoi, että hänen perusajatuksensa opettamiseen on se, että hän ei juurikaan luennoi, tai pidä tenttejä tunneilla. Metropoliassa käytetään paljon opetusmenetelmänä fasilitointia, joka tarkoittaa ryhmälähtöistä työskentelyä. Kun opettaja fasilitoi, hän ikään kuin mahdollistaa ongelman työstäminen mutta jättäytyy tarvittaessa taka-alalle. Opettaja mahdollistaa oppilaiden työskentelyn, mutta ei osallistu luovaan prosessiin tai sen lopputulokseen. Opettaja auttaa siis oppilaita tekemään lopputuloksen itse, auttaa alkuun, kirkastaa tavoitteita, seuraa, ohjaa ja antaa palautetta. Fasilitointi opetusmenetelmänä perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen opettajan ja oppilaiden välillä. Kaikki oppimistehtävät pyritään liittämään vahvasti työelämään. Metropoliassa kerätään koko opiskelun ajan Portfoliota, johon on tarkoitus tehdä jokaisella kurssilla yksi osio.


Kuva1.jpg

Raisan oppilaat tekevät paljon yhteistyötä yritysten kanssa, kuvitteellista kehitystyötä ei juurikaan ole. Raisalla on paljon hyviä yrityskontakteja, joita hän käyttää, ja joskus oppilaat hankkivat niitä myös itse. Käytännössä Raisa fasilitoi niin, että hänellä on olemassa oleva ”työkalupakki”, josta hän ottaa aina tilanteeseen sopivan menetelmän käyttöön. Menetelmän hän valitsee tilanteen mukaan. Raisa saattaa myös opetustilanteissa ns. ”vetää menetelmiä hatusta”, eli poiketa suunnitellusta ja improvisoida. Jos sopivaa työkalua ei löydy työkalupakista, sellaisen voi myös keksiä. Metropoliassa tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Raisan oppilaat ovat esimerkiksi ottaneet tehtäväksi luoda logo toimintaansa aloittavalle yritykselle. Toinen ryhmä taas teki opinnäytetyönsä tämän saman yrityksen markkinointiviestinnän kehittämisestä. Raisa on hommannut opetukseen yhteistyökumppanin ja rakentanut oppimistilanteen, mutta oppilaat itse tuottavat sisältöä. Opettaja toimii lähinnä sparraajana, joka mahdollistaa sujuvan ja luovan työskentelyn, mutta tarvittaessa antaa myös palautetta ja ohjaa oppilaita. Opiskelijat työskentelevät ryhminä erilaisissa työpajoissa, joissa Raisa toimii valmentajana.

 Kun oppimistehtävät ovat oikeasti yrityselämää kehittäviä, oppilaat innostuvat niistä enemmän, ja se myös aktivoi heitä. Joka kurssilla pyritään tekemään vähintään kaksi oppimistehtävää, jotka liittyvät vahvasti jonkun yrityksen tai organisaation kehittämiseen. Jokaisella kurssilla tehdään yhteistyötä vähintään yhden yrityksen kanssa. Metropoliassa käytetään opetusmenetelmänä myös erilaisia tapahtumia. Yhdessä tapahtumassa tehtiin youtube-palveluun videoita, joissa opiskelijat kertoivat elämästään tradenomina. Tuotanto toteutettiin yhteistyössä erään Mediatoimiston ja elokuvauksen opettajan kanssa.

Kysyin Raisalta, miten hän toimii oppilaiden kanssa, jotka eivät ole aktiivisia, tai jotka eivät yrityksistä huolimatta osallistu aktiivisesti oppimistehtäviin. Heidän kanssaan Raisa pitää tiukan keskustelun, Raisan mukaan Metropoliasta valmistutaan työelämään, ja työelämän säännöt pätevät myös opiskeluun. Jotta pärjää, on tehtävä töitä ja osallistuttava aktiivisesti. Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Raisa lähinnä tarkkailee oppilaita, ja usein 2. vuotena alkaa puuttua ongelmakohtiin, jos sellaisia on. Vapaamatkustajia ei Metropoliassa sallita ollenkaan. Oppimistehtävät ovat vuorovaikutteisia prosesseja, joihin jokaisen on osallistuttava. Joskus Raisa käy opiskelijoiden kanssa tiukkaakin keskustelua siitä, mitä opiskelu vaatii.

Monialaisuus näkyy nyt vahvasti Metropolian opetuksessa. Raisa tekee yhteistyötä englannin opettajan kanssa, oppilaat esimerkiksi tekevät esityksiä englannin kielellä jostain markkinoinnin aiheesta ja esittävät ne englannin kielellä. Joskus hän pitää tentin verkko-ympäristö Moodlessa. Silloin Raisa saattaa esimerkiksi pyytää opiskelijoita tekemään kysymyksiä tentin aihepiiristä. hän saattaa käyttää opiskelijoiden keksimiä kysymyksiä tenttiin, vastausten tulee olla 100 % oikein, mutta tentin saa tehdä niin monta kertaa kuin halua. Näin oppilaat joutuvat palaamaan aineistoon uudestaan ja uudestaan ja etsimään vastuksia uudelleen, oppiminen syventyy ja samalla tentistäkin tulee aktiivinen oppimistapahtuma, eikä ulkoa opetellun asian kertominen. Opiskelijat pääsevät myös itse tuottamaan tentin kysymyksiä, ja sitä kautta aktiivisesti osallistumaan. Teoriaa ja tieteellisiä tutkimuksia pitää myös opiskella ja opettaa, niihinkin Raisa yrittää ottaa vuorovaikutteisuutta mukaan. Opiskelijat esimerkiksi joutuvat tekemään referaatteja artikkeleista ja sen jälkeen jakavat ne opetusmateriaalina toisilleen ja myös opettavat asiasisältöjä toisilleen.

Monialaisuus näkyy myös siinä, että Raisan markkinoinnin opiskelijat tekevät yhteistyötä Metropolian sisällä eri alojen kanssa. Ohjelmistotuotannon opiskelijat saattavat oppimistehtävänä kehittää jollekin yritykselle sovelluksen, Raisan markkinoinnin opiskelijat taas kehittävät markkinointistrategian. Start Up-yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Verkko-opetus näkyy opetuksen monipuolistamisessa Moodle-oppimisympäristön lisäksi niin, että oppilaat tekevät verkko-ympäristössä erilaisia tallenteita, esim. esityksiä. Verkossa on myös markkinoinnin opetusympäristö, opiskelijat mm. perustavat yrityksen joka tekee verkkokauppaa. Virtuaaliyrityksen kautta opiskellaan yrityksen toimintoja ja markkinointia.

Fasilitointiin liittyvä linkki:
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf