Mitä ammatilliselta opettajalta ja koulutukselta vaaditaan?

Tutustuin ensimmäiseen teemakysymykseen (mitä ammatilliselta opettajalta ja koulutukselta odotetaan?) tutustumalla OAMK:n opetussuunnitelmaan ja opinto-oppaaseen ja Ammatillisen opettajan käsikirjaan (HAMK). Opinto-oppaan mukaan ammatillisen opettajan koulutuksen tavoite on se, että opettaja saavuttaa kyvyn ohjata erilaisten oppijoiden oppimista ja kehittää omaa opetusalaansa, ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittymisen. Ammatillisen opettajan osaamisalueet ovat pedagoginen osaaminen, tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, työelämäosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen, arvo-osaaminen ja substanssi-osaaminen.

Pedagoginen osaaminen tarkoittaa juuri näitä APE-opinnoissa opiskeltavia asioita: osaa antaa opiskelijoille tietoja ja taitoja joita he voivat käyttää työelämässä. Ammatillisen opettaja osaa ohjata hyvin erilaisten opiskelijoiden oppimista. Ammatillisen opettajan työssä korostuu erityisesti käytännön taitojen oppimisen ohjaaminen. Verkko-muotoisessa opiskelussa on noussut tärkeään rooliin myös verkko-opettajuuden taidot. Omassa työssäni olen seurannut perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton suunnittelua, ja monialaisten opintojen lisäksi verkko-opettajuus ja verkko-opiskelu on osa uudenlaista opettajuutta. Yhä useampi aikuinen joutuu työelämän rakenteen muuttuessa kouluttautumaan ja vaihtamaan ammattia. Perinteisen opintopolun sijaan opiskellaan yhä enemmän aikuisiällä työn ohessa, ja verkko-opetus mahdollistaa paikasta ja tiukasta aikataulusta riippumattoman opiskelun. Verkko-opetustaidot ovat siis tärkeä osaamisalue ammatillisen opettajan työssä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat opiskelijat odottavat opettajaltaan ohjausta, joka ottaa huomioon juuri heidän omat yksilölliset oppimistyylinsä, erilaiset oppimisvaikeudet ja oppimisen lähtökohdat. Työelämä sen sijaan odottaa ammatilliselta opettajalta kykyä verkostoitua ja toimia yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin ammatillisesta koulutuksesta valmistuu opiskelijoita, joilla on juuri sellaisia taitoja joita koko ajan muuttuvat työelämän vaatii. Koulutus kokonaisuudessaan on melkoisissa muutospaineissa, oppilaitokset oppimisympäristöinä muuttuvat koko ajan. Tämä vaatii ammatilliselta opettajalta jatkuvaa "valppaana oloa" ja sopeutumista muuttuvaan opetusympäristöön ja työelämän vaatimuksiin.

Alapuolella linkki artikkeliin 3.6.2015:
http://www.sitra.fi/uutiset/uusi-koulutus/suomessa-koulutetaan-eilisen-maailmaan
 

Miten eettisyys ja arvo-osaaminen näkyvät opettajan työssä?

Eettisyys on opettajan työssä tärkeässä roolissa. Perusopetuksessa se tarkoittaa ehkä enemmän kasvatuksellisen vastuun korostumista, kun kyseessä on lapsi tai nuori. Ammatillisella puolella taas opettaja ohjaa kasvatuksellisen näkökulman lisäksi nuorten tai nuoren aikuisten valintoja, ja on suuri auktoriteetti opiskelijalle. Kari Pekka Lapinoja kuvailee artikkelissaan "Arvo-osaaminen" (Opettajuuteen ohjaaminen, PS-Kustannus 2009), että opettajan ammatti on hyvin vahvasti eettinen ammatti, ja monessa suhteessa yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä ammatti. Kasvatus ja opettajan toiminta ja aina arvoihin sidottua. Yhteiskunnassa on aina olemassa tietyt hyvän ihmisen kriteerit: arvot, asenteet ja käytänteet joita kohden oppilaita pyritään kehittämään. Kaikessa käytännön työssä, päättäessään opetusmenetelmistä, kirjoista, oppituntien pituuksista ja tai oppilaita koskevista asioista, vaaditaan aina eettistä pohdintaa. Opettaja on aina, tahtomattaankin, arvokasvattaja. Etikka merkitsee jokaiselle opettajalle jatkuvaa pohdintaa, mikä on tärkeää, mihin panostan, miten vastaan oppilaalle, olenko tasapuolinen ja puhunko totta.

Olen omissa tradenomiopinnoissa opiskellut syventävinä aineina henkilöstöjohtamista, jossa tärkeä osa-alue oli mm. eettinen johtaminen. Pidän arvoja ja eettisyyttä todella tärkeinä asioina. Arvo-osaaminen ohjaa opettajan työtä ja valintoja, mutta opettaja myös siirtää näitä arvoja eteenpäin oppilaalle. Jos perusopetuksen tehtävä on saada lapsista yhteiskuntaan valmiita yksilöitä, ammatillinen koulutus taas antaa opiskelijalle valmiuksia toimia työelämässä, ja tähän kuuluu myös tietynlaisten arvojen opettaminen, kuten miten toimia eettisesti osana ammatillista työyhteisöä. Ammatillinen opettaja opettaa siirtää siis opiskelijoille myös omia arvojaan ja etiikkaansa. Myös työelämässä opitaan yhä enemmän vuorovaikutteisesti ja yhteistoiminnallisesti, ja tämän mahdollistaa vain se, että käytännön ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi opiskelijat omaavat työelämän pelisäännöt, jotka nekin perustuvat tavallaan arvoille ja etiikalle.

Kuinka säätelen omaa oppimistani?

Olen oppimisstrategialtani tyyppi, joka vaihtaa oppimisstrategiaa tilanteen mukaan. Opettaja-opintojen aikana olen opetellut priorisoimaan tietolähteitä. Vaikka etsin tietoa monipuolisesti, luen kirjallisuutta ja etsin tietoa verkosta, pyrin kuitenkin prosessoimaan tietoa niin että poimin mukaan vain oleellisen. APE-opinnoissa tulee käytettyä monipuolisesti erilaisia lähteitä, kuten AC-tallenteita, dia-esityksiä, kirjoja ja artikkeleita. Luen, teen muistiinpanoja ja tiivistelmiä. Oleellisinta on kuitenkin resurssienhallinta-strategia, kuinka paljon aikaa käytän ja mitkä ovat oleellisia asioita, joihin aikaa kannattaa käyttää enemmän. Syvällisen oppimisen varmistamiseksi olen todennut parhaaksi strategiaksi käyttää aikaa harvoin, mutta useita tunteja kerrallaan. Jos aikaa on vain yksi tunti, perehdyttävään asiaan ei oikein ehdi kunnolla paneutua. Lyhyen opiskelu-tuokion jälkeen aivot jäävät tilaan, jossa ne janoavat lisää tietoa, varsinkin ilta-aikaan tällainen opiskelutyyli häiritsee myös yöunia. Siksi olen todennut parhaaksi aikastrategiaksi käyttää 2-3 kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan, kuin se että yrittäisin opiskella vähän joka päivä.

Miten opettaja ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan?

Ammatillisen opettajan tulee pysyä mukana oman alansa muutoksissa. On siis oltava tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa, seurattava alan julkaisuja ja jopa osallistuttava oman alansa kehitystyöhön. Osaamista voi ylläpitää myös erilaisissa koulutuksissa, ja ylipäätään opettajan on oltava kiinnostunut ja tiedonjanoinen oman alansa tapahtumista. Jos ajattelen itseäni tulevaisuuden ammatillisena opettajan, pyrin kouluttamaan itseäni jatkuvasti ja myös osallistumaan erilaisiin työelämän projekteihin.